Δημοσίευση άρθρου με τίτλο “Automation and Data Linking for Better Signal Search” για έρευνα που συντονίζουν και διεξάγουν ερευνητές του ΙΝΕΒ στο περιοδικό Uppsala Reports.

Το περιοδικό Uppsala Reports προσκάλεσε ερευνητές του ΙΝΕΒ να παραθέσουν άρθρο με αφορμή έρευνα που διεξάγουν για τη δημιουργία ενός μοντέλου δεδομένων και γνώσης που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη αξιοποίηση αναφορών σημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω τεχνολογιών διασυνδεδεμένων δεδομένων και των αρχών FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability).
https://view.publitas.com/uppsala-monitoring-centre/uppsala-reports-80/page/20-21

Περαιτέρω πληροφορίες:
https://www.youtube.com/watch?v=h-nNGHDfuyA

Επικοινωνία: Βασίλης Κουτκιάς, Ερευνητής Β’ ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ, vkoutkias@certh.gr